Start
O nas
Kontakt
Nasze programy
Cennik
Download
Pomoc techniczna
Oferta specjalna
Jak kupi?
A-Term Secure
A-Term SSL
A-Term PRO
A-Term Enterprise
A-Term
A-Term Mainframe
A-Term DOS
JT-FtpSrv
JT-Ftp
FTPBatch

Zarz?dzanie produkcj?
Drukarz Etykiet
PC Audytor
                                           
Witamy na stronach www.jtsoft.com.pl
Oferowane przez nas programy pozwalaj? uzyska? jednolity, zunifikowany i intuicyjny dost?p do ró?norodnych ?rodowisk systemowych — pocz?wszy od Windows, przez ?rodowiska Unix, a? do systemów mainframe takich jak s390 firmy IBM. Uzyskali?my to dzi?ki zintegowaniu dzia?ania takich produktów jak: emulator terminala, okienkowy i wsadowy klient oraz serwer FTP.

Oferowane produkty s? naszego autorstwa, posiadamy do nich kody ?ród?owe, co umo?liwia dostosowanie ich funkcjonalno?ci do indywidualnych potrzeb u?ytkownika ko?cowego.
emulator terminala a-term

Bezpiecze?stwo
Jednoznaczna identyfikacja u?ytkownika ko?cowego i serwera.
Szyfrowanie przesy?anych danych.
Integralno?? wymienionych informacji.
Obs?uga chipowych kart dost?powych i innych urz?dze? kryptograficznych spe?niaj?cych standard PKCS#11.
Integracja systemów
Jednolity, intuicyjny dost?p do ró?nych platform systemowych:
  • Linux
  • Unix – Irix, SCO Unix, Solaris, HP Unix, AIX,
  • mainframe - os390 firmy IBM,
  • OpenVMS,
  • Windows.
Obs?ugiwane protoko?y: ssh, ssl, tls, telnet, telnet extended, rs232, ftp.
Produkt polski
Przystosowanie do specyficznych wymaga? rynku.
Obs?uga wszystkich stron kodowych.
System pomocy i dokumentacja w j?zyku polskim.
Wsparcie Techniczne
Oferowane produkty s? naszego autorstwa.
Posiadamy kody ?ród?owe do programów.
Mo?liwo?? przystosowania programów do indywidualnych potrzeb.
Nowo?ci
Dostosowanie do wymogów systemu Windows 7.Premiera nowego programu A-Term SSL.

Wychodz?c na przeciw rosn?cym wymaganiom zwi?kszenia bezpiecze?stwa dost?pu do systemów zdalnych stworzyli?my emulator terminala A-Term SSL, który pozwala na dost?p do komputerów klasy mainframe, z wykorzystaniem po??cze? opartych na bezpiecznym, szyfrowanym protokole SSL/TLS. Emulator A-Term SSL implementuje specyfikacj? terminala model 3278 oraz 3278-E. Po??czenie mo?liwe jest do uzyskania za pomoc? protoko?u telnet lub rozszerzonego protoko?u telnet (telnet extended). Wi?cej informacji na temat programu mo?na znale?? tutaj.

Dostosowanie wszystkich programów do wymaga? systemu Vista.

W najnowszych wersjach programów: emulatorze terminala A-Term w. 3.51, emulatorze terminala A-Term Secure w. 3.61, emulatorze terminala Mainframe w. 2.32, serwerze FTP w. 1.22, A-Term PRO i A-Term Enterprise, zosta?y zaimplementowane nast?puj?ce funkcjonalno?ci pozwalaj?ce na poprawn? wspó?prac? z systemem Vista:
  • obs?uga systemu kontroli dost?pu u?ytkownika (UAC),
  • kontrola praw dost?pu do plików systemowych - ro ...
Czytaj więcej...

Copyright © 2013 JT-Soft.